background

Diversity & Inclusion 2.0

“Różnorodność jest potencjalnym źródłem przewagi konkurencyjnej,
dzięki któremu firmy mogą pozyskać ludzi o rozmaitych talentach i punktach widzenia,
mogących poradzić sobie ze złożonością i z niepewnością wciąż zmieniającego się środowiska w XXI wieku.
Innymi słowy, jeżeli będziesz we właściwy sposób sprawować przywództwo,
poprzez różnorodność osiągniesz przewagę konkurencyjną.
Jeżeli tego nie będziesz należycie robić, utracisz ją.”

– John R. Schermerhorn

Czy wiesz, że różnorodne zespoły
szybciej dostosowują się do zmian?

Osoby pracujące w różnorodnym środowisku są bardziej elastyczne, zdecydowanie rzadziej poddają się rutynie i schematom. Różnorodność w organizacji sprzyja też wzajemnemu uczeniu się oraz zwiększa poziom integracji i zaangażowania pracowników. Celem zarządzania różnorodnością w organizacji jest stworzenie takiego środowiska pracy, w którym każda zatrudniona osoba będzie czuła się szanowana, doceniona i gdzie będzie mogła w pełni realizować swój potencjał. To przyciąga i pomaga utrzymać utalentowanych pracowników.

Różnorodność przenika wszystkie obszary aktywności firmy,
ma wpływ na jej produkty i usługi,
zwiększa także jej innowacyjność.

Świadome i mądre zarządzanie różnorodnością wpływa na poprawę wizerunku całej organizacji, co pośrednio przekłada się na lepszą jakość współpracy z partnerami biznesowymi oraz na decyzje zakupowe klientów. Osiąganie konkretnych korzyści biznesowych to jeden z wymiernych atutów umiejętnego zarządzania różnorodnością.

Kiedy myślimy o różnorodności w firmie, musimy wziąć pod uwagę nie tylko zróżnicowanie pod względem płci, rasy, wieku, stanu cywilnego, orientacji seksualnej czy poglądów religijnych. Różnorodność to także różne kompetencje, talenty, różne doświadczenia zawodowe, style życia doświadczenie zawodowe, style komunikacji, uczenia się i rozwiązywania konfliktów.

Na początku naszych warsztatów Diversity & Inclusion pytamy uczestników, czy jest coś takiego co ich wyróżnia spośród reszty. Zazwyczaj zaczyna jedna osoba, która mówi, że ma wschodnie korzenie. Potem inna uczestniczka mówi, że jej mąż wychowywał dzieci, a ona w tym czasie zarabiała na rodzinę. Ktoś inny mówi, że jest najmłodszy z całego zespołu menedżerów. Potem jeszcze ktoś inny przyznaje, że jest lgbt. A jeszcze inna osoba nieśmiało mówi, że pochodzi z małej wioski na południu i jest „słoikiem”. Takie wypowiedzenie i uznanie różnic ekspresowo buduje zaufanie w grupie. Ale też pokazuje, że Diversity to nie amerykański chwyt marketingowy, ale coś rzeczywistego, jak i powszechnego również w naszej szerokości geograficznej.

Corporate Coach U Poland oferuje najszerszy w Polsce zakres usług w zakresie wspierania różnorodności oraz przeciwdziałania dyskryminacji, wykluczeniu i mobbingowi w miejscu pracy (Diversity & Inclusion – Różnorodność i Włączanie, w skrócie D&I). Oferujemy organizacjom:

 • Wystąpienia „power speech”
 • Audyt D&I
 • Coaching
 • Szkolenia
 • Mediacje
 • Doradztwo

POWER SPEECH 

To nieszablonowe wystąpienie na żywo lub online, będące dawką inspiracji, motywacji i wiedzy z obszaru Diversity & Inclusion. Power speech jest nie tylko źródłem energii dla pracowników, ale też urozmaiceniem firmowego spotkania lub konferencji dla pracowników. Spotkanie odwołuje się do działań antydyskryminacyjnych Fundacji Porta oraz przykładów korporacji zarządzanych w oparciu o wartości różnorodności i równości.

AUDYT D&I

Zarządy firm napotykając kwestię różnorodności, zadają sobie pytanie, na ile ich środowisko pracy wspiera różnorodność i zapobiega wykluczeniu. Aby udzielić rzetelnej odpowiedzi, nieopartej jedynie na powierzchownych obserwacjach, oferujemy firmom pogłębiony audyt, który pozwala odpowiedzieć na takie pytania jak:

 • Czy w firmie występuje zjawisko nierównego traktowania?
 • … jeśli tak, to jakich grup pracowników dotyczy i jakie są jego przejawy?
 • Jaka jest skala tego zjawiska i czy ma ono charakter systemowy?
 • Jakie firma ma procedury lub praktyki zapobiegające nierównemu traktowaniu i jaka jest ich skuteczność?
 • Jaka jest gotowość i otwartość organizacji do zmierzenia się z tematem różnorodności?
 • Gdzie w firmie występują obszary ryzyka w zakresie nierównego traktowania?
 • Jakie są rekomendowane działania, które należy podjąć w oparciu o powyższe obserwacje?

COACHING

Coaching indywidualny i zespołowy jest dedykowany liderom i zespołom, które potrzebują wyższego poziomu kompetencji w obszarze zarządzania różnorodnością. Wynikiem coachingu jest wzrost postaw liderskich wspierających równość. Indywidualny coaching wspiera liderów w radzeniu sobie z konkretnymi wyzwaniami w temacie wykluczenia, dyskryminacji i mobbingu.

SZKOLENIE D&I

Prowadzimy szkolenia, które rozwijają wiedzę i postawy wspierające różnorodne i niewykluczające środowisko pracy. Szkolenia oferowane są w dwóch wersjach: dla menedżerów (w tym zarządów) oraz dla działów HR.

Priorytety szkolenia D&I to przede wszystkim zrozumienie i akceptowanie różnic,
efektywna komunikacja w różnorodnych zespołach
oraz budowanie kultury szacunku i akceptacji.

Szkolenia prowadzone są przez trenerów znających zagadnienia różnorodności i wykluczenia z własnej praktyki menedżerskiej. Szkolenia mają interaktywny charakter i większa część czasu przeznaczona jest na ćwiczenia i dyskusje. Uczestnicy poznają zarządzanie różnorodnością na przykładzie studiów przypadku.

Tematy omawiane podczas szkoleń to między innymi:

 • Czym jest niewykluczające przywództwo i jak je wdrożyć
 • Znaczenie używania niewykluczającego języka
 • Wpływ nieuświadomionych uprzedzeń na podejmowanie decyzji, m.in. rekrutacyjnych
 • Prawne aspekty dyskryminacji w miejscu pracy
 • Najlepsze praktyki zarządzania różnorodnością.

Dzięki szkoleniu D&I uczestnicy dowiedzą się:

 • Jakie są mechanizmy i skutki wykluczania lub nierównego traktowania pracowników
 • Jak zapobiegać wykluczaniu i wspierać różnorodność i jak robią to inne firmy
 • Jak zarządzanie różnorodnością wpływa na efektywność organizacji
 • Jakie są wyzwania związane z zarządzaniem różnorodnością i jak sobie z nimi radzić
 • Jakie praktyczne kroki podjąć we własnej organizacji.

MEDIACJE

Prowadzimy mediacje biznesowe w sytuacjach konfliktu pomiędzy pracownikami i szefami oraz pomiędzy pracownikami. Przedmiotem mediacji są szczególnie te konflikty, których źródłem jest wykluczenie, dyskryminacja i mobbing. Szybkie zdiagnozowanie konfliktu i zastosowanie mediacji pozwala organizacji uniknąć wysokich kosztów procesów sądowych i negatywnych konsekwencji dla własnej marki.

DORADZTWO D&I

W ramach naszego doradztwa D&I pomagamy organizacjom zapewnić środowisko pracy, w którym szanowana jest różnorodność i pracownicy traktowani są równo, co wspiera konkurencyjność firmy i jej atrakcyjność jako pożądanego pracodawcy.

Oferujemy doradztwo w następujących obszarach:

 • tworzenie polityki D&I
 • opracowanie systemu zarządzania D&I w firmie
 • merytoryczne przygotowanie osoby lub osób odpowiedzialnych w firmie za politykę D&I
 • tworzenie planu działań w celu zbudowania niewykluczającego środowiska pracy szanującego różnorodność
 • opracowanie treści materiałów informujących pracowników i kandydatów do pracy o polityce D&I twojej firmy oraz wartościach i zasadach wspierających różnorodność i równe traktowanie.

JAK ZACZĄĆ?

 • Zacznij od Mediacji lub Coachingu – jeśli chcesz rozwiązać aktualny problem związany z dyskryminacją lub wykluczeniem.
 • Zacznij od Szkolenia D&I, Doradztwa lub Power Speech – jeśli wybrane osoby w firmie potrzebują informacji i inspiracji w zakresie D&I.
 • Zacznij od Audytu D&I – jeśli chcesz sprawdzić, na ile twoja organizacja wspiera różnorodność i czy występuje ryzyko dyskryminacji.

CELE STRATEGICZNE PROGRAMU D&I

 • otwarcie się na nowe pomysły i poszerzenie grona potencjalnych kandydatów do pracy,
 • postępowanie według wartości budujących środowisko, w którym chce się pracować,
 • zbudowanie świadomości i pokazanie wartości na zewnątrz, przyciągając odpowiednich ludzi,
 • Zbudowanie świadomości, motywacji i większej synergii w ramach grupy menedżerów,
 • Wyposażenie menedżerów w narzędzia i umiejętności do zarządzania zróżnicowanymi zespołami.